Overname Generali: financieel nekschot voor ex-quizmaster Willem Bol?

Generali

Slepend conflict Generali versus Willem Bol in vogelvlucht

In eerdere blogs op deze site schreef ik al over de slooppraktijken waarmee verzekeraar Generali Nederland de inmiddels (ook financieel) uitgeputte ex-quizmaster Willem Bol (61) definitief over het randje van de financiële afgrond tracht te duwen. In het kort de situatie: Bol is afgekeurd. Onder meer voor een onbehandelbare hernia. Verzekeraar Generali keerde hiervoor uit via een door Bol daarvoor bij Generali Nederland afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van 2010 tot en met medio 2013 liepen de uitkeringen gewoon maandelijks door. Medio 2013 na het eerste – en laatste – consult bij de keuringsarts, schakelde Generali een detective in. Deze speurneus constateerde in een supermarkt dat Bol een boodschappentasje van zijn vrouw Simone optilde. In oktober 2013 gaf Generali aan de uitkering aan Bol stop te zetten: in de optiek van Generali was Bol niet ziek. Bol begon een kort geding en won die rechtszaak. In diezelfde rechtszaak (de kalender schrijft: december 2013) verklaarde Generali dat intern de beslissing was genomen om bij Bol geen inkomstentoets te doen. Generali hervatte de betalingen. En vroeg ook allerlei financiële gegevens aan Bol. Die Bol vervolgens braaf verstrekte.

Generali flanst alibi in elkaar

Eenmaal in bezit van alle gevraagde financiële gegevens, gaf Generali november 2014 aan dat Bol die gegevens uit zichzelf had moeten opgeven. Bol wist dat niet. En was hier nooit door Generali op geattendeerd. Maar Generali merkte dit ‘verzuim’ van Bol aan als verzwijging en fraude. Waarmee Generali zichzelf een (vals) alibi verschafte om per direct met de uitkeringen aan Bol te stoppen. Sterker nog: Generali vorderde het aan Bol al uitgekeerde bedrag over de afgelopen vier jaar terug. Inclusief rente en kosten (onder meer medische keuring en het door Generali ingeschakelde detectivebureau) kwam Generali uit op een terug te vorderen bedrag van 400.000 euro. Doordat Generali alle betalingen aan Bol stopte, kwam Bol zonder inkomsten te zitten. Bovendien is hij niet meer verzekerd tegen ziektekosten. December vorig jaar deed Generali Bol uiteindelijk een sigaar-uit-eigen-doosvoorstel. Als Bol zijn verzet zou staken, dan hoefde hij de door Generali geclaimde 400.000 euro niet terug te betalen. Vanzelfsprekend ging Bol niet in op dit dwaze voorstel.

Overname

Tot overmaat van ramp koerst Generali inmiddels aan op een overname door een andere partij (preciezer: de Italiaanse bank Intesa). Vers van de pers: Intesa heeft zich inmiddels teruggetrokken. Andere partijen zijn zich nu aan het oriënteren op een overname van Generali. In het overnamescenario zou Willem Bol wel eens definitief met lege handen kunnen blijven staan. Met alle gevolgen (dakloos, lichamelijk en geestelijk een wrak, geen inkomen) van dien. Reden voor de Schrijvende Rechter om Willem Bol te vragen zijn gedachten over deze op handen zijnde overname onder woorden te brengen. Een monoloog.

Aangifte tegen fraude van Generali

Willem Bol: “Wat ik me vooral afvraag: zou de partij die Generali  wil overnemen, weten hoe Generali haar verzekerde Willem Bol tot – en al bijna over – de rand van de afgrond heeft gedreven? Zou deze aspirant-koper weten dat Generali zelfs fraude niet schuwt om onder haar verplichtingen uit te komen? Fraude waartegen ik inmiddels aangifte heb gedaan. Zou die aspirant-koper weten dat de AFM een onderzoek heeft gestart naar dit dossier? En: zou het bekend zijn dat de door Generali Nederland ingehuurde keuringsarts een frauduleus keuringsrapport over mij heeft opgemaakt? En veroordeeld is door het Medisch Tucht College? Zou dat bekend zijn? Want hoewel Generali wanhopig probeert ‘Het veulen in het paard te houden’, zal de bevalling uiteindelijk toch plaats gaan vinden.”

Tunnelvisie Generali
“Ik heb Generali beschuldigd van fraude. Als Generali zich van geen kwaad bewust is, dan pik je dat toch niet? Dan doe je toch meteen aangifte van smaad of laster bij de politie? Dat heeft Generali echter nooit gedaan. Welnee, Generali blijft ‘gewoon’ volharden in haar tunnelvisie: Bol is schuldig en dat zullen we ten koste van alles bewijzen.  Zelfs met een frauderende keuringsarts uit Dordrecht en een directeur (Jan van Leer) die het vonnis van de Rechtbank Amsterdam onbekommerd en bewust aanpast zodat het ineens wél door de beugel kan. Generali beweert dat Bol heeft gefraudeerd. Fraude is een misdrijf. Maar Generali eist het geld terug en meldt Bol aan bij het Fraude Meldpunt. Dat laatste mag pas als de fraude onomstotelijk vaststaat. En dat is niet het geval. Daarnaast schrijft het Verbond van Verzekeraars – Annette Mosman, CEO van Generali zit in het bestuur – dat je bij fraude ook aangifte moet doen bij de politie en het OM. Dat heeft Generali niet gedaan. Generali weet natuurlijk deksels goed dat de zaken heel anders liggen dan nu wordt voorgesteld in de media en de dossiers.”

Sjoemelende verzekeraars
“Ooit was palingroken een gewaardeerde traditie in Nederland. Zo langzamerhand is deze traditie vervangen door het uitroken van verzekerden. Of het nu gaat om mij of anderen: de kranten staan bol van sjoemelende verzekeraars. Maar ik dwaal af. Het Hof in Arnhem heeft aangegeven dat ‘vanwege werkdruk’ pas in november van dit jaar zicht is op een eerste zitting. Wellicht eerder, maar dat is onzeker.  En daar kan ik niet tegen in beroep gaan. Dat weet Generali ook. Generali kan dus rustig wachten totdat Bol (beter: de nabestaanden van Bol) een verdrietig gesprek met Monuta hebben. Case closed.

‘Persoonlijke aandacht’
“Ik volg de website van de Generali dagelijks. Onder het kopje In de Media, staat een kort interview met Annette  Mosman, CEO Generali Nederland (in november 2016 benoemd tot penningmeester bij NOC*NSF). Het interviewtje begint met dit citaat : ‘Sinds juni 2015 staat Annette als CEO aan het roer van Generali Nederland. “Juist de persoonlijke aandacht voor de mens die ik in mijn professie zo belangrijk vind, is een drijfveer om deze functie te gaan vervullen.” Ja, het staat er echt: de persoonlijke aandacht voor de mens die zij in haar functie zo belangrijk vindt. Zou ik dan echt de uitzondering op die regel zijn?”

Waar blijft de oplossing?
Willem Bol zet aan voor zijn sloffensief: “Wat ik me afvraag: zou mevrouw Annette Mosman van mijn situatie weten? En – als ze het weet, en daar twijfel ik niet aan – is het dan niet schrijnend dat het niet tot een oplossing komt in deze slepende zaak met mij.  Want als je de website van Generali moet geloven, staat de klant centraal. En meer van dat geprevel. De praktijk blijkt echter geheel anders. Jan van Leer, directeur Schade en Inkomen bij Generali Nederland, heeft integriteit beloofd. Daarvoor gelden strenge regel binnen de financiële wereld. Maar dat heeft hem er niet van weerhouden om onbekommerd te knutselen in een door de rechtbank uitgesproken vonnis. Nogmaals: zouden de partijen die interesse hebben in Generali bovenstaande allemaal weten? Bizar in dit verband: mensen die berichten willen plaatsen over mijn zaak op de Facebookpagina worden geblokkeerd onder het mom van spam.”

Naschrift
Dat Willem Bol een eenzame strijd voert, is wel duidelijk. Ook de politiek houdt zich afzijdig. Alle energie wordt kennelijk in de verkiezingsstrijd gestoken die pal voor de deur staat. Om het wegkijken bij het Bol-Generali conflict van de politiek te accentueren: Bol riep op 12 januari 2016 de hulp in van de CDA-kopstukken Sybrand Buma, Pieter Omtzigt, Mona Keijzer en Madeleine van Toorenburg. Letterlijk schreef Bol onder meer: ‘Dit is een zeer belangrijke kwestie,- niet alleen voor mij – maar voor velen die daadwerkelijk worden uitgerookt door verzekeringsmaatschappijen. Om een land door te kunnen geven… moeten er nog mensen wonen die daadwerkelijk iets hebben door te geven…’ Tot op heden reageerde niemand van deze ‘bevlogen’ CDA-pionnen. Ook oproepen aan Henk Krol en Leonie Sazias (50PLUS) leverden niets op. Slechts Michiel van Nispen (SP) reageerde: hij houdt deze zaak in zijn achterhoofd bij eventuele debatten over dit onderwerp. En ja, dat is vrij vaag.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter over reactiemogelijkheid Generali

Vanzelfsprekend heeft Generali recht op een weerwoord. De Generali-reactie op dit blog zal ik onverkort op deze site plaatsen. In een eerdere fase stelde ik Generali een aantal concrete vragen over deze heikele kwestie. Inclusief een dringende oproep om nu eindelijk een constructieve oplossing aan te reiken. Dat leverde me louter dooddoeners op uit het rijke pappen en nathouden-oeuvre: “Vanuit privacy redenen geven we geen commentaar” of  “De zaak ligt nog onder de rechter”. Trefwoord: vertragingstactiek. Vandaar dat ik voor deze volgorde kies. Dit is mijn uitspraak. Zo zal het dus gaan gebeuren!

 

Kil Generali aast onveranderd op scalp ernstig zieke Willem Bol (part two)

Generali

Geldfabriek Generali: duidelijk op de slooptoer #fail

Slepend conflict

Dinsdag 3 oktober 2016 riep ik Generali via deze site op om het slepende conflict met voormalig quizmaster Willem Bol (61) met spoed uit de wereld te helpen. Aanleiding was dit artikel in De Telegraaf. Als Schrijvende Rechter stelde ik dat Generali de ernstig zieke Willem Bol rechtstreeks naar de afgrond dreef door zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering op discutabele gronden stop te zetten. En ook nog eens € 400.000 van hem terug te vorderen. Waardoor Willem Bol en zijn gezin financieel en mentaal werden geplet. Ik verzocht Generali dringend om een menselijke kant te tonen. En per direct met de herstelwerkzaamheden te beginnen. Waarbij ik duidelijk stelde dat een reactie als: ‘Generali kan niet op de zaak ingaan, want…’ wat mij betreft GEEN reactie was. Maar een misplaatste vertragingstactiek. Lees hier het betreffende blog.

Eerste reactie Generali

Op 6 oktober 2016 kwam de eerste reactie van Generali. Letterlijk: ‘Wij hebben begin deze week kennis genomen van het door jou geschreven blog n.a.v. het artikel in De Telegraaf.
Ter kennisname deel ik onze reactie waarin wij onze kant van de zaak toelichten Ter kennisname delen we ook de vier openbare rechterlijke uitspraken in deze zaak, ook terug te vinden op www.rechtspraak.nl. Deze stukken geven je mogelijk een completer beeld van de feiten zoals deze ook door de rechter zijn getoetst: (Deze links heb ik bewust weggelaten in dit blog, TB). Laat het ons gerust weten als je vragen hebt, je kunt ons zowel telefonisch als per e-mail bereiken’.

Gerichte vragen aan Generali

Maandag 16 oktober 2016 belde Generali me: of ik nog vragen had? Die had ik. Na diep in het dossier gedoken te zijn, mailde ik donderdag 19 oktober 2016 onderstaande overpeinzing naar Generali:
‘Kort samengevat komt het erop neer dat Generali de heer Willem Bol beticht van fraude.
Concreter: hij zou zijn klachten grotendeels simuleren. Generali stelt dat via al gedane observaties aan te kunnen tonen.
Bovendien zou de heer Bol inkomsten hebben verzwegen.
Volgens Generali heeft de rechter (beter: meerdere rechters) bepaalt dat Generali mocht stoppen met de betalingen aan de heer Bol.
Het kamp van de heer Willem Bol stelt dat niet de heer Bol maar Generali in gebreke is.
Anders dan Generali stelt, heeft de rechter bepaalt dat Generali de heer Bol WEL moeten blijven doorbetalen.
Vast staat dat de heer Bol ziek werd in 2009. Ook volgens Generali.
De keuringarts van Generali verklaarde de heer Bol voor 100 % arbeidsongeschikt.
Op enig moment stopte Generali de betalingen. Kunt u mij aangeven waarom de betalingen destijds voor de eerste maal werden stopgezet?
Via een kort geding eiste hij hervatting van de betalingen. De rechter stelde Bol in het gelijk.
Dus: Generali moest de heer Bol gewoon blijven betalen. De kalender schrijft: december 2013.
Letterlijk stelde die rechter: “De betalingsverplichting van Generali blijft dan ook uitgangspunt, totdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering is geëindigd of in rechte vaststaat dat Bol geen, althans voor een lager bedrag, recht heeft op deze arbeidsongeschiktheidsuitkering.”
Generali heeft de betalingen weer hervat. Tot november 2014. Toen stelde Generali dat de polis van Bol ondanks genoemd vonnis van de rechter toch werd beëindigd. Op eigen houtje dus en daarmee was de polis dus niet, zoals de rechter oordeelde, geëindigd. Tot op de dag van vandaag heeft Generali de heer Bol niet meer betaald. Volgende rechters zijn daar vreemd genoeg in mee gegaan. Heel raar! Hierbij mijn vragen!

Vragen Schrijvende Rechter aan Generali
Hoe kan het dat Generali ermee wegkomt de rechter te doen geloven dat de verzekeringspolis van de heer Bol rechtmatig is geëindigd?
Kunt u mij aangeven waarom de directeur van Generali en schrijver van de brief van november 2014 de rechter verkeerd citeerde?
Klopt het dat de Generali-keuringsarts in kwestie is berispt (maatregel) door het Medisch Tuchtcollege omdat hij een rapport heeft geschreven over de medische staat van de heer Willem Bol, zonder de heer Bol daadwerkelijk gekeurd te hebben. En klopt het dat de tweede keuringsarts heeft voortgeborduurd op dit (dus waardeloze) rapport?

Belangrijkste vraag: Hoe gaat Generali dit (netjes) oplossen? In dit verband: gezien de slechte en verslechterende gezondheidssituatie van de heer Bol: de tijd dringt.
Wanneer gaan Generali en de heer Willem Bol daadwerkelijk om de tafel zitten? En met welke insteek gaat Generali dit doen? En in dit verband: waarom heeft Generali (nadat Generali eind 2015 een invitatie voor een gesprek in de Telegraaf zette) eenzijdig het gesprek geannuleerd en tot oktober 2016 niets van zich laten horen? Waardoor – voor de heer Willem Bol kostbare – tijd verloren is gegaan.

Dooddoeners van Generali
Afgelopen maandagmiddag 24 oktober 2016 kreeg ik een telefonische reactie van Generali. Na me eerst gevraagd te hebben waarom ik me zo in dit dossier vastbeet (antwoord: ‘Ik haat verboden wurgtechnieken’), volgde het oeverloos herhalen van twee dooddoeners uit de zwaar vergeelde bijsluiter Hoe knijp ik de katjes in het donker? Tegen afweermethodes als ‘Vanwege redenen van privacy kunnen we niet nader op uw vragen ingaan’ en ‘De zaak ligt onder de rechter, we kunnen in deze fase dus geen uitspraken doen’ is de Schrijvende Rechter ingeënt. Bovendien zijn deze dooddoeners inconsequent. Want in de vier al genoemde linkjes met openbare rechterlijke uitspraken die Generali me mailde, stond héél veel privacy-gevoelige informatie. Die ík – uit respect voor de toch al zo geteisterde Willem Bol en zijn gezin – níet deel met het grote publiek. Zelfs mijn herhaalde oproep om nu toch eindelijk snel met de heer Willem Bol om tafel te gaan zitten (want daar staat Generali toch zo voor open???) was onbespreekbaar. Kennelijk wil Generali deze zaak net zo lang vertragen totdat Willem Bol het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld. Trefwoord: verwerpelijk.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter
Waar geen wil is, is geen weg! Generali straalt in deze zaak nadrukkelijk uit dat premies ontvangen stukken makkelijker afgaat, dan verzekeringsgeld uitkeren. Schrijnender nog is dat Generali geen enkel empatisch vermogen etaleert. Willem Bol verkeert al jaren in diepe nood. Dat schreeuwt om een menselijke opstelling van Generali. In plaats daarvan duwt Generali Willem Bol én zijn naasten steeds dieper het ravijn in. Bij Generali ontbreekt elke wil om tot een oplossing te komen. Ik eis daarom dat sociaal betrokken politici geldfabriek Generali tot de orde gaan roepen. En snel! Dit is mijn uitspraak. Die Generali zich érg aan kan trekken.